Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn biến auto click thành auto chat nhé, rất tiện cho bạn nào thích phá game.
Các mã phím trong Auto Click:
Chữ Q: 113:0
Chữ W: 119:0
Chữ E: 101:0
Chữ R: 114:0
Chữ T: 116:0
Chữ Y: 121:0
Chữ U: 117:0
Chữ I: 105:0
Chữ O: 111:0
Chữ P: 112:0
Chữ A: 97:0
Chữ S: 115:0
Chữ D: 100:0
Chữ F: 102:0
Chữ G: 103:0
Chữ H: 104:0
Chữ J: 106:0
Chữ K: 107:0
Chữ L: 108:0
Chữ Z: 122:0
Chữ X: 120:0
Chữ C: 99:0
Chữ V: 118:0
Chữ B: 98:0
Chữ N: 110:0
Chữ M: 109:0
Nút cách: 32:0
Các phím số
Số 0: 48:0
Số 1: 49:0
Số 2: 50:0
Số 3: 51:0
Số 4: 52:0
Số 5: 53:0
Số 6: 54:0
Số 7: 55:0
Số 8: 56:0
Số 9: 57:0
Nút OK: -5:0
Hướng dẫn ghép thành auto chat.
Ví dụ mình muốn auto chat dòng chữ "hotmod 123" thì viết đoạn mã như sau:

Đây là đoạn mã hoàn chỉnh: 104:0,111:0,116:0,32:0,49:0,50:0,51:0
Lưu ý mỗi mã cách nhau bởi dấu phẩy viết sai 1 kí tự mã sẽ không chạy
Tác giả: HotMod.Info

Cùng Chuyên Mục

không có bài viết nào.

Close

Xem thêm
Comment Facebook